Aké podklady od vás pred začiatkom prác potrebujeme?

Územnoplánovacia informácia (UPI)

index zastavanosti, podlažnosť, max.výškastavby, odstupy od susedných stavieb a hraníc, uličná čiara,atď....

Polohopisnéa výškopisné zameranie

pozemku (a okolitých stavieb)a inžinierskych sietí geodetom, vo formáte *.dwg

Hydrogeologický prieskum

na pozemku (hladina spodnej vody, skladba podložia,eventuálne radónové riziko

Ak týmito informáciami nedisponujete, resp. nemáte čas ich zabezpečiť vo vlastnej réžii, zamerania a prieskumy vieme dať vypracovať.

Čo obsahuje architektonická štúdia?

Architektonická štúdia (ak nie je dohodnuté inak) obsahuje:

 • architektonická štúdia /umiestnenie stavby na pozemku, pôdorysy, pohľady, rezy/
 • priestorové zobrazenie interiér,exteriér /vizualizácie v pracovnej kvalite/
 • návrh konštrukčného riešenia stavebných konštrukcií
 • návrh skladieb jednotlivých konštrukčných častí – steny, priečky, strecha, strop
 • energetická optimalizácia v PHPP
 • návrh konceptu technologického vybavenia budovy – ZTI, UK, VZT, EL
 • koncepcia exteriérových úprav v zmysle požiadaviek investora
 • prerokovanie zámeru s dotknutými inštitúciami a úradmi

Čo obsahuje projekt na stavebné povolenie?

Projekt na stavebné povolenie
(ak nie je dohodnuté inak) obsahuje:

 • sprievodnáspráva
 • súhrnná technická správa
 • celková situácia stavby
 • koordinačnásituácia IS
 • dokumentácia a stavebné výkresy:
  - architektonicko-stavebná časť
    (technická správa, pôdorysy,rezy, pohľady)
  - statický posudok, výkres tvaru
  - zdravotechnika
  - vykurovanie podľa požiadaviek/konceptu
  - elektroinštalácie a bleskozvod
  - projekt požiarnej bezpečnosti
  - posúdenie energetickej hospodárnosti stavby – projektové hodnotenie
 • koordinácia jednotlivých častí projektu a profesií

Čo obsahuje realizačný projekt?

Projekt na realizáciu stavby
(ak nie je dohodnuté inak) obsahuje:

 • osadzovaciasituácia stavby
 • dokumentácia a stavebné výkresy:
  - architektonicko-stavebná časť - realizačná podrobnosť
    (tzn.zakladanie stavby, skladby konštrukcií, okenné
    a dverné konštrukcie, stavebné úpravy, detaily, výkaz výmer)
  - statika- realizačná podrobnosť, tzn. výkres tvaru, dimenzie prvkov,
     výkaz výstuže, atď...
  - zdravotechnika - realizačná podrobnosť, výkaz výmer
  - vykurovanie - realizačná podrobnosť, výkaz výmer
  - vetranie - realizačná podrobnosť, výkaz výmer
  - elektroinštalácie a bleskozvod
 • rozpočet
 • koordinácia jednotlivých častí projektu a profesií

Aké sú orientačné časové termíny vypracovania jednotlivých stupňov dokumentácie?

PAPIERE NA ÚRAD

 • cenová ponukado 24h po úvodnom stretnutí
 • návrh zmienvášho katalógového projektu do 7dní od úvodnéhostretnutia a schválení cenovej ponuky
 • projekt nastavebné povolenie/dodanie dohodnutých dokumentov do 30dníod dodania kompletných podkladov

TYPOVÝ PROJEKT

 • cenová ponukado 24h po úvodnom stretnutí
 • dopracovanietypového projektu podľa vašich predstáv (klientské zmeny) do7dní od úvodného stretnutia a schválení cenovejponuky
 • architektonickáštúdia do 14dní od dodania kompletných podkladova schválenia konceptu
 • dokumentáciana stavebné povolenie 45dní od schválenia architektonickejštúdie

PROJEKT NA MIERU

 • cenová ponukado 24h po úvodnom stretnutí
 • koncept do7dní od úvodného stretnutia, schválení cenovej ponukya obhliadky pozemku
 • architektonickáštúdia 30dní od dodania kompletných podkladova schválenia konceptu
 • projekt nastavebné povolenie 45dní od schválenia architektonickejštúdie

Aký je bežný postup pri návrhu vášho domu a tvorbe kompletnej dokumentácie?

 1. kontakt cezformulár / telefonicky
 2. nezáväznéstretnutie u nas v kancelárii / na pozemku
 3. návrh CP zaarchitektonickú štúdiu do 24h (+orientačná CP za kompletnúdokumentáciu)
 4. po odsúhlaseníCP (dohode) dodanie / zabezpečenie podkladov potrebných pre začiatokprác
 5. konceptriešenia - osobné konzultácie
 6. architektonickáštúdia – osobné konzultácie
 7. po odsúhlaseníštúdie upresnenie CP za dokumentáciu na stavebné povolenie,prípadne realizačný projekt
 8. odovzdaniekompletnej dokumentácie na stavebné povolenie a dokladovpotrebných na stavebné konanie ( inžinierska činnosť )
 9. počasstavebného konania ( min. 60dní ) prebieha dopracovanie realizačnejdokumentácie stavby, tvorba rozpočtu a výber realizačnejfirmy